עורך דין סיעוד

holding_handsתביעות ביטוח סיעוד הן נישה מיוחדת בתחום דיני הביטוח. טיפול בתביעת ביטוח סיעוד מחייב ידע נרחב בדיני הביטוח בכלל ובתחום ביטוחי הסיעוד בפרט.

על עורך דין סיעוד להכיר היטב את דיני הביטוח, לרבות הוראות והנחיות של המפקח על הביטוח, כללים שנקבעו בפסיקה לצורך פרשנות פוליסות ביטוח, במיוחד פוליסות ביטוח בעלות הוראות שלהן יש יותר מפרשנות אחת. על מנת לנהל תביעת ביטוח סיעוד באופן מיטבי, יש להכיר פסקי דין בביטוח סיעוד ואת הרלוונטיות שלהם למקרה הפרטני, וכמובן חשוב כי לעורך דין סיעוד יהיה ניסיון מוכח בניהול תביעת ביטוח סיעוד בבית המשפט, לרבות ניהול משא ומתן והליכי גישור הנפוצים מאד בתחום משפטי זה. עורך דין בתחום ביטוחי הסיעוד חייב גם להכיר את הפאן הרפואי הרלוונטי לתחום הסיעוד, ובכלל זה את הבדיקות הנערכות במסגרת בירור תביעת סיעוד, מחלות ומצבים רפואיים אחרים שעשויים לגרום לליקויים תפקודיים ועוד.

עורך דין מקצועי בתביעות סיעוד יידע בדרך כלל להעריך את סיכויי התביעה כבר במסגרת פגישת ייעוץ.

חשוב לדעת, כי כאשר תביעה משפטית מתקבלת, חברת הביטוח מחויבת לשלם לא רק את תגמולי הביטוח להם התחייבה לפי פוליסה, אלא גם את הוצאות המשפט של התובע, ובכלל זה גם שכר טרחת עו"ד.

man_with_backakesחשוב להגיש את התביעה לבית המשפט בתוך המועד הקבוע בחוק כדי שזכויותיכם לא יתיישנו!

על פי חוק חוזה הביטוח, תביעה לתשלום תגמולי ביטוח מתיישנת כעבור 3 שנים בלבד ממועד קרות מקרה הביטוח. בתיקון מס' 11 לחוק חוזה הביטוח משנת 2020 נקבע, כי תביעה לתגמולי ביטוח סיעוד תתיישן בחלוף 5 שנים ממועד מקרה הביטוח. אולם, תיקון זה חל רק לגבי חוזים שייכרתו או יחודשו ביום התחילה (25.11.2020) או לאחריו (ראו ס"ח 2872 י' בכסלו התשפ"א 26.11.2020).

במקרה של ביטוח סיעוד מתחיל מרוץ ההתיישנות ביום בו הפך המבוטח לחולה סיעודי. מרוץ ההתיישנות מופסק אך ורק כאשר מוגשת תביעה לבית המשפט, או כאשר ניתנה הסכמה מפורשת וכתובה של חברת הביטוח להארכת תקופת ההתיישנות. לכן, אין די בהגשת דרישה לחברת הביטוח לתשלום תגמולי הביטוח, לצורך עצירת או הארכת תקופת ההתיישנות. חשוב מאוד לפעול בהקדם למימוש הזכויות מול חברת הביטוח, בטרם תתיישן התביעה.

חשוב עוד לזכור, כי עילת התביעה מכוח פוליסת ביטוח סיעוד הינה בדרך כלל עילה מתחדשת, אשר קמה מחדש מדי יום. על כן גם אם חלפו 3 שנים מהמועד בו הפך המבוטח לסיעודי (או 5 שנים במידה שהתיקון לחוק האמור חל בעניין), אין זה אומר כי תביעתו התיישנה וכי אבדו סיכויי התביעה. ניתן לתבוע רטרואקטיבית במגבלת תקופת ההתיישנות (ולעיתים אף יותר, ככל שחלים חריגים הקבועים בחוק ההתיישנות).

פנו לייעוץ משפטי מיד לאחר קבלת עמדת חברת הביטוח ביחס לתביעה, במיוחד כאשר התביעה נדחית, אפילו אם נדחתה באופן חלקי, בוודאי נדחתה במלואה. 

לחברות הביטוח נימוקים רבים לאי-תשלום תגמולי ביטוח. לא כל הנימוקים עומדים בתנאי החוק או הפוליסה, או בהנחיות המפקח על הביטוח. מבוטחים רבים מאמינים לחברות הביטוח ומוותרים על הזכויות המגיעות להם. מבוטחים אחרים מנהלים ויכוחים ו"ערעורים" עקרים עם חברות הביטוח, אשר ברוב המקרים רק מסבים נזקים למבוטחים כאשר הם נאלצים בסופו של דבר להגיש תביעה לבית המשפט.

man_with_gripקיבלתם תשובה שלילית או שאינה מספקת מחברת הביטוח? פנו אל עורך דין ביטוח סיעוד לקבלת ייעוץ משפטי מגורם מקצועי ומוסמך. 

עורך דין יואב גפני, עו"ד ותיק ומנוסה בדיני ביטוח סיעוד, עומד לרשותכם בכל שאלה בנוגע לתביעות ביטוח סיעודי, בטלפון 050-8766822 או במייל או באמצעות טופס יצירת קשר באתר.