חוזרי המפקח על הביטוח

חוזר המפקח על הביטוח 2012-1-12 – בירור תביעות סיעוד מיום 27.11.18.

חוזר המפקח על הביטוח 2015-2776  – עמדת ממונה – הגדרת מקרה הביטוח בביטוח סיעודי מיום 25.1.15.

חוזר המפקח על הביטוח 2013-1-5  – עריכת תוכנית לביטוח סיעודי, מיום 29.8.13.

חוזר המפקח על הביטוח 2013-1-9  – עריכת תוכנית לביטוח סיעודי – עדכון, מיום 3.12.13.

הכרעה בתלונה – מבוטחים בביטוח סיעודי המקבלים גמלת סיעוד מאת ביטוח לאומי, מיום 19.11.00.

הנחיית מפקח – חובת המבטחת להודיע למבוטח את עמדתה בנוגע לתביעתו, מיום 9.12.98.

הכרעה עקרונית – המועד הקובע לצורך תשלום תגמולי ביטוח ומניין תקופת המתנה בחוזה ביטוח, מיום 12.9.04.

 

חוזרים ישנים – מבוטלים (לידיעה והשוואה בלבד):

חוזר המפקח על הביטוח 2003/9 מיום 14.4.03 – הגדרת מקרה הביטוח בביטוח סיעודי [בוטל]

חוזר המפקח על הביטוח 2008-1-18 מיום 28.12.09 – ביטוח סיעודי קבוצתי [בוטל]

חוזר המפקח על הביטוח 2012-1-1 מיום 28.3.12 – עריכת תכנית לביטוח סיעודי [בוטל]